ADATVÉDELEMi NYILATKOZAT-ÁSZF-IMPRESSZUM


A thetavelence.hu weboldalt (továbbiakban: weboldal) Sági Krisztina működteti, adószám: 66217138-1-27, a továbbiakban: adatkezelő) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Info.tv.), az Európai Unió és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete (a továbbiakban: GDPR) és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el az adatok tárolása és védelme szempontjából is.

Fentiekre tekintettel Adatkezelő az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja a weboldal felhasználói részére.

Kérem, figyelmesen olvassa el a jelen Adatkezelési tájékoztatót, valamint az Általános Szerződési Feltételeket is, amely az alábbi linken érhető el:

https://www.thetavelence.hu/adatvedelem/

Fogalom-meghatározások

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Jelen tájékoztató szempontjából adatkezelőnek minősül:

Sági Krisztina.

Székhely: 2481, Velence, Solt köz 22.

Adószám: 66217138-27

E-mail cím: thetavelence@gmail.com

Telefonszám: +36203232282

Adatkezelő mindenkori munkatársai szintén jogosultak a személyes adatok kezelésére munkakörük szerint.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Jelen adatvédelmi tájékoztató szempontjából adatfeldolgozónak minősül az adatkezelő által igénybe vett WEB tárhely-szolgáltató:

Adatfeldolgozó a weboldal tárhely szolgáltató:

Webnode AG,

Azonosító CH - 170.3.036.124-0,

Székhely: Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland,

E-mail: support@webnode.com

Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló könyvelő, valamint Adatkezelővel megbízási vagy vállalkozási álló egyéb személyek (pl. marketinges) adatfeldolgozónak minősülnek jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelés vonatkozásában.

Regisztrációkat automatizált levelező rendszer kezeli. 

www.mailerlite.com

Adatvédelmi Szabályzata

https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

Székhelye:

548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States, 

Hírlevélre feliratkozás a Facebook (META) oldalán történik. Meta Platforms Ireland Limited, regisztrációs űrlap segítségével.

Adatvédelmi szabályzata:

https://www.facebook.com/about/privacyÉrintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. Ezzel egyetemben kijelenti, hogy elmúlt 16 éves.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Tájékoztatás az adatkezelésről

Adatkezelő a személyes adatokat a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság elvének betartásával, valamint az integritás és bizalmas adatkezelés elveinek megfelelően kezeli, így pl. arra nem jogosult harmadik fél részére a személyes adatokat nem adja ki. Adatkezelőnek az elszámoltathatóság elve alapján képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

A kezelt adatok köre:

Ingyenes tartalom/szolgáltatás igénybevétele és direkt marketing/hírlevél regisztráció esetén e-mail cím, név.

Megrendelés esetén e-mail cím, név, cím (számlázási cím), telefonszám és névhez köthetősége miatt a megjegyzés tartalma.

A weboldal használata, a Weboldalon történő böngészés során az IP-cím.

Felhasználó, mint Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért.

Az adatkezelés célja: szerződés teljesítése, szolgáltatásnyújtás, tájékoztatás aktuális ajánlatokról, aktuális tanfolyamokról, webináriumokról, ingyenes tartalmakról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a regisztrációval, valamint a felek között létrejövő szolgáltatási szerződés megkötése és teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

A regisztráció, illetve megrendelés időpontja és az IP-cím technikai célból rögzített adatok, valamint a böngészőazonosító karakterlánc is rögzítésre kerül a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Az érintettek köre: a thetavelence.hu weboldalon regisztrált/ megrendelést leadott, illetve ezt a weboldalt használó valamennyi személy az általuk megadott személyes adatok, illetve az érintettek számítógépének IP-címek tekintetében.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Ingyenes szolgáltatás igénybevétele esetén az e-mail cím, név, mint személyes adatok kezelésének ideje a Szolgáltató által Megrendelőnek megküldésre kerülő anyagok, illetve a Szolgáltatás teljesítésének időpontja.

Direkt marketing (DM)/hírlevél regisztráció/feliratkozás esetén az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezelhetők az erre a célra megadott személyes adatok (név, e-mail cím, város).

Megrendelés esetén e-mail cím, név, cím (számlázási cím), telefonszám és névhez köthetősége miatt a megjegyzés tartalma, mint személyes adatok kezelésének ideje a Szolgáltató által megküldésre kerülő anyagok, illetve a Szolgáltatás teljesítésének időpontja.

Az IP-cím rögzítésére és tárolására vonatkozó határidők tekintetében a jelen Adatvédelmi Tájékoztató IV. Tájékoztatás sütik (Cookie-k) használatáról című fejezetében rögzített rendelkezések irányadók.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés, így a direkt marketing (DM, hírlevél-feliratkozás) esetén amennyiben az Érintett adatainak törlését kérelmezi az Adatkezelőnél, a Megrendelő vagy a weboldalt egyébként használó személy, mint Érintett által megadott bármely adat törléséről a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

E rendelkezések nem érintik a számlák Szolgáltató általi megőrzésének idejére vonatkozó törvényi kötelezettséget: a számlákat 5 évig meg kell őrizni a tételes adózásra vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint.

Az Érintett (Megrendelő és a weboldalt használó, a weboldalon böngésző más személy) adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférés igényét, azok törlésére, módosítására vagy kezelésének korlátozására, az adatok hordozhatóságára vonatkozó kérelmét, valamint az adatkezelések elleni tiltakozását kérjük, jelezze az adatkezelőnek a jelen tájékoztató I. pontjában megjelölt elérhetőségein.

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, abban az esetben Ön jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz és az adatkezelésekkel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, de legfeljebb 48 órán belül. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog és az adatok elfeledtetéséhez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül (de legfeljebb 48 órán belül) törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben annak jogszabályokban, így különösen a GDPR-ban foglalt feltételei fennállnak.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatfeldolgozókat hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná.

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ön számára adatkezelő biztosítja a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is, ha az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, akkor adatait az adatkezelő a továbbiakban ebből a célból nem kezeli.

A fenti jogérvényesítéssel kapcsolatban az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt a kérelem okán felmerült intézkedésekről. E határidő szükség esetén további 60 nappal meghosszabbítható az Ön erre vonatkozó, indokolt tájékoztatásával. Amennyiben az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme alapján, úgy késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, illetve bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Adatkezelés incidens esetén Adatkezelő a Hatóságot, valamint az Érintettet a rendeletben haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül értesíti, illetve tájékoztatja.

Jogorvoslatok

Panasztételi lehetőség: az Adatkezelő esetleges jogsértése esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi-és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +3613911400

Fax: +3613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bíróság: Ön bírósági úton is kérheti esetleges jogvitájának elintézését, jogsérelmének orvoslását.

Tájékoztatás sütik (Cookie-k) használatáról

A weboldal Cookie-kat, más néven sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése és a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése céljából, amelyek az internetes szolgáltatások által a böngészőben eltárolt információ-illetve adatcsomagok, használatuk a hatékony és színvonalas online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen.

Milyen Cookie-kat és mire használ ez a weboldal?

A weboldal fejlesztése, az Ön böngészése és navigációjának megkönnyítése céljából történik a Cookie-k használata, hogy biztosítsa a zavartalan felhasználói élményt.

A cookie-k egy részének célja az információgyűjtés azzal kapcsolatban, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt; annak felmérése, hogy melyik részét használják gyakrabban és vagy hosszabb ideig, a weboldalt böngésző felhasználók azonosítása, megkülönböztetése a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében.

A statisztikai célú cookie-k a weboldal fejlesztése és a felhasználói élmény biztosítása, javítása céljából kerülnek alkalmazásra ezen a weboldalon, annak megfigyelésére, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt. A statisztikai célú cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, azok az oldallátogatásokat rögzítik. A statisztikai célú cookie-k közé tartozik a Google Analytics sütijei is, amelyről bővebb információkat az alábbi linken olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Facebook szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Az Instagram tájékoztatója:

https://www.instagram.com/terms/accept/?hl=hu

A Google Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek az alábbi linken olvasható:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A Cookie-k használatát és azok beállításának lehetőségeit általában minden böngésző támogatja.

Amennyiben Google Chrome böngészője van, a cookie-k engedélyezésére és letiltására vonatkozóan az alábbi linkek tájékozódhat:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Mozilla FireFox böngésző esetén:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Microsoft Internet Explorer esetén:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Edge használata esetén:

https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Jelen Tájékoztatóra, valamint jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) a szabályai, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadó.

******************************************************************************

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") Sági Krisztina www.thetavelence.hu URL-címen elérhető weboldalának (továbbiakban: "weboldal") fenntartója, mint szolgáltató és a Weboldal megrendelői, valamint Sági Krisztina által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevő személyek (továbbiakban: "Megrendelő") között fennálló, illetve létrejövő jogviszony feltételeit hivatott rendezni.

Kérem, alaposan olvassa át jelen ÁSZF-et, valamint Adatkezelési Tájékoztatót (https://www.thetavelence.hu/adatvedelem/), és amennyiben kérdése merül fel, keressen meg a lentebb említett elérhetőségeimen.

A Weboldalon történő böngészéssel, a szolgáltatások igénybevételével (jelentkezéssel/regisztrációval) a Megrendelő jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit önmagára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen ÁSZF és a fenti linken megjelölt kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató a Felek között létrejövő szerződés részét képezik.

Alapvető fogalmak

A Weboldalt fenntartó tulajdonos Szolgáltató neve (a továbbiakban "Szolgáltató"):

Szolgáltató adatai

Sági Krisztina egyéni vállalkozó

Székhely címe: 2481 Velence, Solt köz 22.

Adószáma: 66217138-1-27

E-mail címe: thetavelence@gmail.com

Telefonszáma: +36203232282

A Weboldal tárhelyszolgáltató adatai

A tárhelyszolgáltató: Webnode AG,

Azonosító CH - 170.3.036.124-0,

Székhely: Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland,

E-mail: support@webnode.com

Megrendelő

Megrendelőnek minősülnek azok a természetes személyek, illetve törvényes képviselőik útján eljáró jogi személyek, akik a thetavelence.hu Weboldalon keresztül az ott elérhető szolgáltatásokat igénybe veszik, akár ellenérték fejében történő szolgáltatás keretében, így pl. tréningre/tanfolyamra, workshopra, webináriumra, egyéni konzultációra vagy egyéb programra jelentkeznek/regisztrálnak, akár ingyenesen elérhető szolgáltatások, így pl. mini tréningek, egyéb tananyagok letöltése/ megküldése/ingyenes programokon történő részvétel érdekében regisztrálnak a Weboldalon, illetve Termékeket rendelnek meg a Weboldalon keresztül.

Megrendelő egyrészt 18 (tizennyolc) év feletti természetes személy lehet, aki(k) számára a Szolgáltató által jelen ÁSZF keretében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Korm. rendelet") alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt, illetve terméket értékesít; másrészt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is lehet Megrendelő ugyanezen feltételekkel, törvényes képviselője útján.

Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen:" Szerződő Felek"

Szolgáltatás

A Szolgáltatás körébe tartozik valamennyi, a Weboldalon aktuálisan található tréning, képzés, illetve oktatási anyagok függetlenül azok megnevezésétől, a szolgáltatás megrendelése alapján a szolgáltatási szerződés távollévők között jön létre a Weboldalon történő megrendeléssel (űrlap kitöltése/hírlevélre való feliratkozás és elküldése) és a díjelőleg átutalása

A Szolgáltatások célja önismereti és személyiségfejlesztési módszerek oktatása. Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a Szolgáltatások nem minősülnek sem orvosi, sem pszichológusi tanácsadásnak, kezelésnek, illetve az e szakmákban alkalmazott eljárásoknak.

A megrendelés, szavatosság, fizetés

A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A Szolgáltatásra vonatkozó megrendelést kizárólag elektronikus úton lehetséges leadni a Weboldalon keresztül történő regisztráció/ jelentkezés útján, a "Jelentkezem/regisztrálok" gombra/ mezőre történő kattintással és a számlázáshoz, valamint a részvételhez szükséges adatok kitöltésével és elküldésével Szolgáltató részére.

Megrendelő a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások igénybevétele (az adott szolgáltatásnál) az ingyenesség kifejezett megjelölése hiányában, fizetési kötelezettséggel jár.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatosan a Weboldalon feltüntetett adatok (főként a szolgáltatások ára, elérhetősége, leírása, tanfolyamok és egyéb programok időpontjai stb.) a lehető legpontosabbak, és mindig aktuálisak legyenek.

Szolgáltató kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0,-Ft-os, 1 Ft-os vagy hasonlóan irreálisan alacsony ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, természetesen ide nem értve az akciók keretében meghirdetett ingyenesen igénybe vehető tananyagokat, tréningeket, szolgáltatásokat. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadók.

A Weboldalon történő megrendelés esetén a megrendelt Szolgáltatáshoz esetlegesen járó bónuszt, illetve kedvezményeket a Szolgáltató térítésmentesen bocsátja a Megrendelő rendelkezésére. A Szolgáltatásokhoz járó bónuszt, illetve kedvezményt Szolgáltató bármikor és bármilyen formában jogosult egyoldalúan - saját mérlegelése alapján - módosítani vagy akár megszüntetni, amely egyoldalú módosítás a már megtörtént/leadott megrendeléseket nem érinti.

A Szolgáltatás/Termék megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez/termék megrendeléséhez rendelkezésre bocsátani a megjelenő űrlapon:

-Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; email cím;

-Ingyenes (online) tréning/webinárium esetén a Megrendelő neve és e-mail címe, ahová a tananyagot kéri.

-Számlázási adatok: Név/ cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám);

A kiválasztott Szolgáltatás / Termék megrendelését követően a Megrendelő e-mailben 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolást kap a megrendelés adatairól.

A megvásárolni kívánt Szolgáltatás / Termék főbb jellemzőit a Weboldal a termékleírásoknál tartalmazza. A Weboldal és a Szolgáltatások tartalmának téves értelmezéséből eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, leírásokat, tájékoztatásokat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Szolgáltató az esetleges elírásokat tudomásszerzést követően 48 órán belül javítja. A Megrendelő által megadott adatokban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szavatosság

Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt Terméket a megrendelésben rögzített határidőn belül, illetve a Szolgáltatásokat a megjelölt határidőben teljesítse. Amennyiben a megrendelt Termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Megrendelő részére.

Szolgáltató a változtatások jogát fenntartja azzal, hogy egy esetleges elmaradt program (Szolgáltatás) későbbi időpontban pótlásra kerül, vagy ennek hiányában a Szolgáltatás díja visszafizetésre kerül Megrendelő részére, Megrendelő választása szerint ebben az esetben.

Fizetési feltételek

A Weboldalon keresztül a fentiekben ismertetett módon történt/leadott megrendelést követően a Szolgáltató a megrendeléstől számított 48 órán belül visszaigazolást küld, majd díjbekérőt/előlegbekérőt állít ki, amelynek alapján Megrendelő megfizeti annak összegét, ezzel véglegesítve a kiválasztott szolgáltatás/termék megrendelését. Megrendelő a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy Megrendelő részvétele az adott programon, tréningen, tanfolyamon az előleg megfizetése esetén biztosított, a Felek között az adott Szolgáltatás tárgyában a szerződés a vonatkozó díj(előleg) átutalással történő megfizetésével jön létre.

Elállás

A Szolgáltatás(ok), illetve Termék(ek) megrendelésével és a fizetéssel a Szolgáltató és Megrendelő között szerződés jön létre jelen ÁSZF szerint, amelyre vonatkozóan az elállási jog az alábbiak szerint gyakorolható:

Elállás fogyasztók esetén

Jelen pont rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a Megrendelő, amennyiben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A Fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy, illetve a Szolgáltatás(ok) megrendelésének (díjelőleg fizetéssel) napjától, illetve a Termék(ek) átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a Szolgáltatás(ok) igénybevételének/Termék(ek) átvételének napja között eltelt időben is gyakorolhatja az elállási jogát. Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A már igénybe vett Szolgáltatás olyan teljesítésnek minősül, amellyel kapcsolatban elállásnak vagy felmondásnak már nincsen helye, az eredeti állapot nem állítható vissza.

Az elállási jog helyett felmondási jog illeti meg Megrendelőt, ha Szolgáltatót arra kéri, hogy a szerződés teljesítését az elállásra nyitva álló 14 (tizennégy) napos határidő lejárta előtt kezdje meg (mely kérést Megrendelő köteles kifejezetten közölni) és ezen nyilatkozata megtételét követően a teljesítés megkezdődik; vagy a szerződés létrejötte és teljesítése között egyébként nem áll rendelkezésre 14 (tizennégy) nap.

Ha Megrendelő kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Megrendelő köteles megtéríteni Szolgáltatónak a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Szolgáltató visszatéríti a Megrendelő által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Elállás Egyéni konzultáció esetén


A Megrendelő/fogyasztó a Szolgáltatás(ok) megrendelésének (azaz a teljes díj befizetésének) napjától 14 napon belül megkezdheti az elállási jogát - melyet a Megrendelő köteles kifejezetten közölni.14 napon belüli elállás esetén új időpont kerül egyeztetésre. Amennyiben az elállást a Megrendelő által lefoglalt konzultációs időpont megkezdése előtt 48 órán belül közli, vagy egyáltalán nem tájékoztatja a Szolgáltatót, a befizetett díj, azaz a Szolgáltatás ellenértéke nem kerül visszatérítésre.

Az Általános feltételeknek megfelelően 14 napon túl lehetőség van az indoklás nélküli elállásra, ahol igény szerint a megrendelt Szolgáltatás ellenértéke visszatérítésre kerül, vagy közös megegyezésre új konzultációs időpont kerül kitűzésre.

.Az elállási jog gyakorlása: a Fogyasztó elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, faxon vagy elektronikus levélben) a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF. I. pontjában található elérhetőségek igénybevételével. A Szolgáltató 48 órán belül visszaigazolja a Fogyasztónak az elállási nyilatkozat megérkezését.

Az elállás akkor jogszerű, amennyiben a jelen pontban foglalt rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, ennek bizonyítása Fogyasztót felelőssége..

Az írásban gyakorolt elállási jog akkor tekinthető határidőben érvényesítettnek, ha a Fogyasztó erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül elküldte a Szolgáltatónak, akár a 14. napon elküldött email is határidőben érvényesítettnek minősül.

A postai úton megküldött levélben történő elállás esetén a postára adás dátuma irányadó abból a szempontból, hogy az elállási jog határidőben érvényesítettnek minősül-e, ezért a Fogyasztó ajánlott levélként postázza elállási nyilatkozatát a postázás dátumának bizonyíthatósága érdekében.

Elállás esetén a Fogyasztó köteles a megrendelt Terméket (tankönyvet) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül, saját költségén a Szolgáltató I. pontban megjelölt címére postai úton visszaküldeni, sértetlenül, eredeti állapotában. A Szolgáltatónak utánvéttel visszaküldött csomagot Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni. A Termék visszaküldésének költségén kívül az elállással kapcsolatosan Fogyasztót semmilyen egyéb költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget.

Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget átutalás útján téríti vissza.

Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Fogyasztó kizárólag abban az esetben vonható felelősségre a Termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha termék(ek)et nem rendeltetésszerűen használta.

Fogyasztói jogérvényesítés

A fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult panaszt tenni a Szolgáltatónál szóban vagy írásban. A panasz és az arra adott válasz írásban rögzítésre kerül. Szolgáltató a panaszt annak beérkezésétől számított 30 napon belül írásban, érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén annak indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

Amennyiben a Szolgáltató a Vásárló panaszát elutasítja, a Vásárló az alábbi békéltető testület eljárást kezdeményezheti:

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: +36 22 510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Bírósági eljárás kezdeményezhető az esetleges jogviták orvoslására.

Amennyiben Megrendelő nem minősül fogyasztónak, az alábbi szabályok irányadók:

A fogyasztónak nem minősülő Megrendelő elállhat a vásárlástól a Szolgáltatás(ok) teljesítésének megkezdése előtt, azonban köteles Szolgáltató ebből eredő kárát megtéríteni. Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja (a megrendelés visszaigazolását követően a díjfizetés megtörténtének napja) és a Termék átvételének napja közötti időszakban jogosult gyakorolni.

Szolgáltató köteles Megrendelő fentiek szerint megfelelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 15 (tizenöt) napon belül visszatéríteni a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget vagy részbeni teljesítés esetén annak arányos részét.

A Szolgáltató felelősségének kizárása

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget, olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon, vagy a megrendelését leadja.

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan elsősorban számítástechnikai vírus okozta károkért, amelyek a Megrendelő vagy a Weboldalon böngésző más személy számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett. Felhasználó köteles a Weboldalon található dokumentumok, információk letöltését megelőzően gondoskodni a megfelelő vírusvédelemről.

Szolgáltató kizárja felelősségét a Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

A Szolgáltatások vonatkozásában megbízási szerződés jön létre, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és amely szerint a Szolgáltató az elvárható gondossággal jár tevékenysége során. Ennek megfelelően Megrendelő a jelentkezéssel/ regisztrációval tudomásul veszi, hogy a Szerződő Felek között létrejött megbízási szerződés nem keletkeztet eredményfelelősséget Szolgáltató esetében, a tanultak alkalmazása, gyakorlása Megrendelő feladata.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Weboldal szolgáltatás szakszerűtlen, jogszerűtlen használatából ered.

Megrendelőt feltételen és korlátlan felelősség terheli mind a Szolgáltatóval, mind harmadik személlyel szemben a Megrendelő által szolgáltatott adat, információ valóságtartalmáért, illetve jogszerűségéért. Megrendelő előbbi rendelkezés megsértéséből eredő károkért korlátlan helytállási kötelezettséggel (korlátlan felelősséggel) tartozik.

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Weboldal működtetését.

Szolgáltató nem vizsgálja azoknak a site-oknak a tartalmát, melyek megtekintésére linket szolgáltat. Ezen off-site-ok tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Bármely off-site megnyitásának (linkelés) kockázatát a Megrendelő vagy a Weboldalt egyébként használó (böngésző) személy viseli. A Weboldal tartalmazhat olyan internetes weboldalhoz történő, a Szolgáltató független kapcsolódásokat (hyperlinkek), amelyek harmadik személyek gondozásában állnak és amelyek tartalmáért a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget, így különösen az idegen weboldalakon, illetve weboldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, illetve okozott károkért.

Szerzői jogok

Jelen Weboldalon található workshopok, tréningek, blogcikkek tematikája és anyaga, valamint a thetavelence.hu oldalon található valamennyi tartalom Sági Krisztina kizárólagos szellemi terméke, mely szerzői jogi jogvédelem alatt áll.

Sági Krisztina, mint a weboldal üzemeltetőjének, a szellemi tartalmak szerzőjének hozzájárulása nélkül, előzetes írásbeli engedélye nélkül a Weboldalon található tartalmak semmilyen formában nem használhatóak fel (pl.: nyilvánosságra hozatal,

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Szerzői jogi törvény, Btk.,) jogkövetkezményeket vonják maga után.

Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra, valamint jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) a szabályai, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók.

A cookie, hírlevél és direkt marketing (DM, hírlevél), továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Tájékoztató előírásai az irányadóak.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani a módosítást követő időre vonatkozóan, amely módosítás annak a Weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már folyamatban lévő megrendelésekre természetesen nem terjed ki.

Jelen ÁSZF 2021.09.25. napjától hatályos annak visszavonásig, illetve módosításig.

******************************************************************************

IMPRESSZUM


Cégnév: Sági Krisztina egyéni vállalkozó

Cím: 2481 Velence, Solt köz 22.

Telefon: +36203232282

E-mail: thetavelence@ mail.com

Internet: www.thetavelence.hu

Adószám: 66217138-1-27

Nyilvántartási szám: 32761698

Kamara: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tárhelyszolgáltató: Webnode AG, Limmatquai 112, 8001 Zurich

Switzerland